Skip to main content

Proces

Idee
In deze fase wordt geïnventariseerd waar de mogelijkheden zijn om zonne-energie te ontwikkelen. Dit kan door belemmeringen in kaart te brengen in de vorm van een quickscan. Ook wordt dan gekeken of het past binnen het beleid, of er omwonenden zijn die willen participeren en of grondeigenaren willen meedoen. 


Principeverzoek
Het is gebruikelijk dat een initiatiefnemer met een principeverzoek het college van burgemeester en wethouders om medewerking vraagt om het onderzoek en de voorbereiding van een voorgenomen zonnepark te kunnen starten.
In deze fase wordt ook de dialoog met de omgeving opgestart. Input van de omgeving over het voorstel kunnen worden ingebracht en worden besproken met gemeente en initiatiefnemer.

Vergunning
Voor een zonnepark zijn verschillende vergunningen nodig, zoals een bouwvergunning, een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan, een natuurbeschermingswetvergunning, een flora- en faunawetontheffing. In deze fase wordt de aanvraag ingediend bij de gemeente.  
Alle besluiten door het bevoegd gezag worden in principe tegelijkertijd ter inzage gelegd. Op dat moment kan iedereen daarop een zienswijze geven. Het bevoegd gezag neemt daarna de definitieve besluiten ook weer tegelijkertijd, rekening houdend met de ontvangen adviezen en zienswijzen. De vergunningen hoeven dan nog niet onherroepelijk te zijn. Als een burger of organisatie die belanghebbend is bij het besluit het niet eens is met een of meer van de besluiten, kan hij of zij beroep instellen.

SDE
De winstmarge die op zonneparken wordt gemaakt is – wellicht in tegenstelling tot wat velen denken – beperkt. Daarom is er een subsidieregeling. De subsidie compenseert de meerprijs voor de opwekking van duurzame energie. Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, ontvangt de aanvrager een beschikking.

Bouw
Tijdens de bouw is er tijdelijke impact op de omgeving door transport heiwerkzaamheden. Daarom is juist ook in deze fase een goede informatievoorziening naar de omgeving van belang en moet de omgeving bij het proces worden betrokken. Deze fase wordt afgesloten met de opening van het park.

Exploitatie
Wanneer het zonnepark is gerealiseerd wordt het op een professionele wijze technisch en administratief beheerd.