Skip to main content

Meedoen

Op dit moment staan we aan het begin van de planontwikkeling voor Zonnepark Koekoekspolder en in die ontwikkeling staan het betrekken van belangstellenden en de participatie met én door de directe omgeving in meedenken en meedoen voorop.
 

Meedenken en meedoen

De planontwikkeling voor Zonnepark Koekoekspolder is in de fase van het voorbereiden van de omgevingsvergunning. Op dit moment staat het betrekken van de omwonenden bij de landschappelijke inpassing en het informeren van alle belangstellenden via een informatiebijeenkomst voorop. Dit is een fase van meedenken en meedoen.


Meedenken en meedoen

RWE ontwikkelt niet alleen wind- en zonneparken, maar blijft deze ook beheren wanneer ze operationeel zijn, vaak voor de duur van de vergunning. Dat is volgens de huidige regelgeving op dit moment maximaal 25 jaar. Wij zullen dus voor lange tijd buren worden en we willen een goede buur zijn. Dat begint met overleg op het moment dat plannen ontwikkeld worden én we bieden de mogelijkheid om deel te nemen in het park dat we bouwen. De vorm van samenwerking is niet standaard, maar het resultaat van onderling overleg. Als start gebruikt RWE de participatiewaaier, een landelijk ontwikkeld document waarbij de mogelijkheden voor participatie worden benoemd.

201911Participatiewaaierzondenwind.pdf

 

Realisatie participatiewaaier

Deze Participatiewaaier is tot stand gekomen naar aanleiding van een afspraak in het Klimaatakkoord (aan de Elektriciteitstafel) en is gepubliceerd in november 2019. Dit is een gezamenlijk product van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE, coördinerend), Energie Samen, de Natuur- en Milieufederaties (NMF’s), Hier Opgewekt, Holland Solar, de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Energie Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
 

Raadsvisie op initiatiefnemersparticipatie gemeente Kampen
Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een opzet gemaakt van de raadsvisie op initiatiefnemersparticipatie en een eerste doorkijk van een leidraad voor initiatiefnemersparticipatie. In deze opzet wordt op hoofdlijnen beschrijven waar de visie aan moet voldoen en hoe dit uitgewerkt kan worden in een definitieve leidraad voor initiatiefnemers, waarbij ook aandacht is voor het interne proces binnen de gemeente, met duidelijke rolverdeling.

Het college beschrijft het werken met spelregels voor initiatiefnemers-participatie, het werken met een eenduidige werkwijze en de ondersteuning vanuit de gemeente aan initiatiefnemers. Zodat aan de ene kant initiatiefnemers sterker gestimuleerd dan wel verplicht worden aandacht aan participatie te besteden en aan de andere kant ook informatie, instrumenten en ondersteuning geboden waarmee zij dit ook makkelijker kunnen doen.
De verwachting is dat de raadsvisie in maart 2022 door de gemeenteraad van de gemeente Kampen wordt vastgesteld.