Skip to main content

Vragen en antwoorden

Veel vragen over zonnepark Hagedoornweg worden hieronder beantwoordt.  

Kunnen we deze presentatie ook toegestuurd krijgen?

Antwoord: We zullen de presentatie op de website zetten na afloop van de bijeenkomst.  Zie pagina: Presentatie
 

Hoe groot is zo'n transformatorstation? Gaat deze schuil achter groen?

Antwoord: Het transformatorstation is ongeveer zo groot als een container op een schip.
 

Bewoners Priorstraat zijn geen omwonende?

In eerste instantie zijn de aanwonenden, in gevoerd met keukentafelgesprekken. Het begrip  "omwonenden" zal de gemeente verder verduidelijken

Is in het principeverzoek het belang van de weidevogels meegewogen?

Dit is onderdeel van de quickscan die we nu aan het uitvoeren zijn en die  bij de stukken zullen worden gevoegd. Mocht hier uitkomen dat dit leefgebied is van bepaalde soorten flora en fauna dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden in het ontwerp.

Wat is uw afweging om van de 9 initiatieven om te komen tot principe besluit voor locatie Koekoekspolder?

De gemeente heeft haar Bouwsteen Energie  gebruikt als maatstaf en de zonneladder is daarnaast natuurlijk ook een richtlijn.

1 van de criteria in uw zonneladder is ook op het dak. En er zijn nog veel daken ongebruikt.

We verwijzen naar het beleidskader van de gemeente Kampen voor zon op dak 

Wat is de planning? Komt er een verklaring van geen bedenkingen na de gemeenteraadsverkiezingen?

Verklaring van geen bedenkingen is een zaak voor de nieuwe raad van de gemeente.
Wij sturen aan op behandeling in de raadsvergadering van 8 juni.

Hoe verhoud zich dit initiatief tot de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en Veenweide Noordwest Overijssel wat de provincie Overijssel uitvoert?

Het project houdt rekening met toekomstige maatregelen; met name door aanleg drainagebuizen en reservering ruimte voor extra sloten.

Als hier de verkeerde keuzes gemaakt worden heeft dit effect op de maatregelen die in de gehele polder Mastenbroek genomen moeten worden. 

Dit is aan de gemeente om te beantwoorden

Welke maatschappelijke partijen zijn benaderd voor proces participatie? 

Een aantal aanwezigen zijn uitgenodigd voor een 1 op 1 gesprek. Verder worden meegenomen; Gebiedscoöperatie IJsseldelta, Glastuinbouw Koekoek, LTO, NMV, AJK, Polderbelangen Mastenbroek, Agrarische Natuurvereniging, Natuurvereniging IJsseldelta.

Gaat het hier om een natura 2000 gebied?

Het is geen Natura 2000 gebied. Dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied zijn de Uiterwaarden van de IJssel. De polder Mastenbroek is wel onderdeel van het IJsseldelta landschap Overijssel.

Hoe zit het met de terugleveringscapaciteit 

Voor het project in de 1e fase (RWE) is een netkoppeling in voorbereiding bij Enexis

Wat is het risico van vernatten van de ondergrond en kwelwater naar koekoekspolder?

Idd zal er meer kwelwater komen naar de Koekoekspolder, de gemeente geeft aan dat een mogelijke oplossing is drainage voor het kwelwater. Dit aanvullen van de drainage zal aangebracht moeten worden direct aan de noordzijde van de Hagendoornweg zodat de afvang plaatsvind voor het kassengebied bereikt. 

De problematiek met kwelwater is niet besproken met tuinbouwers

De tuinders zijn vertegenwoordigd in de deelsgebiedcommissie en zullen de gelegenheid krijgen om hier over te praten n.a.v. de onderzoeken met de gemeente.

Met de 12 ha welke al gebouwd is en de nu voorliggende 48 ha, hoe ligt dit in verhouding tot de energie-opgave voor de gemeente Kampen?

Het gehele plan voorziet voor 95% in de door de gemeente beoogde energieproductie uit zonneparken

Vanuit de Priorstraat is er nu vrij zicht op dit gebied

Dit zal meegenomen worden in de individuele landschappelijksinrichtingsplannen. We staan hier uiteraard open voor eigen inbreng. 

Waarom is LTO (Marcel van Ittersum) niet benaderd?

Zie hierboven lijst van belangenorganisaties die door de gemeente zijn aangegeven

Wat zegt het Waterschap? Gewicht op land betekent verplaatsing grondwater en dat gaat dus richting onder meer de woonwijk.

Het Waterschap is direct betrokken bij het veenweide gebied in de Koekoekspolder en Mastenbroekerpolder.

Gelet op de bodemverontreiniging van de Blekerijweg die in de Koekoekspolder naar boven komt zou daar iig heel goed onderzoek naar moeten zijn.

Deze vraag zal door de gemeente  worden beantwoord.

Heeft het zonnepark anders invloed op de teruglevering van bewoners in de omgeving?

Enexis neemt alleen projecten in behandeling neemt die daadwerkelijk aangevraagd worden. Dit betekent dus dat enkel een informatie verzoek omtrent ruimte op het net niet leidt tot reservering van netcapaciteit.

De inloop avond is gepland in de vakantie van veel tuinders

Er wordt in april een tweede avond georganiseerd die fysiek zal plaats vinden.

Hoeveel keukentafelgesprekken zijn er al gevoerd?

Er zijn met 5 omwonenden gesproken en 5 belangengroepen zijn en worden benaderd. Mocht er behoefte zijn aan een gesprek over de ontwikkelingen dan vernemen we dat graag.

Met omwonenden heeft u het dan ook over aanpalende percelen?

Bij de tweede informatie avond zullen de aanpalende landeigenaren gericht uitnodigd worden

LTO Noord heeft de RES van Overijssel niet ondertekend

RWE contacteerd RES West Overijssel. De gemeente heeft tevens de richtlijnen van de provincie en daarmee de zonnelader wel opgenomen als randvoorwaarde voor de invulling van deze locatie.

 

De volgende vragen hebben aanvullend antwoord vanuit de gemeente:

 

 

Bewoners Priorstraat zijn geen omwonende? OF: Worden de bewoners aan de Priorstraat ook gezien als omwonende?

Antwoord gemeente: 
De beschrijving van belanghebbend is: Degenen die rechtstreeks feitelijke gevolgen van enige betekenis ondervinden van een nieuwe ontwikkeling. Daarbij moet er sprake zijn van direct zicht op de zonnepanelen vanaf het eigen perceel/woning. Dit kan dus gaan om omwonenden gaan die op iets grotere afstand wonen. De gemeente adviseert om hen ook bij de plannen te betrekken, voorzover zij dus direct zicht hebben op het zonnepark. Verder moeten ook de direct aangrenzende gebiedseigenaren betrokken worden.

1 van de criteria in uw zonneladder is ook op het dak. En er zijn nog veel daken ongebruikt.

Antwoord gemeente:
Zon op dak heeft de voorkeur, maar hiermee is het RES bod niet te halen. De bouwsteen energie heeft 3 peilers (zon op dak/zonnepark/windenergie). Zon op dak is door de gemeente niet te beïnvloeden, hoewel hier wel grote progressie in zit. Voor het RES bod hebben we nog steeds zon op veld en vooral wind nodig.

Wat is de planning? Verklaring van geen bedenkingen na de gemeenteraadsverkiezingen?

Antwoord gemeente: 
Het plan zal naar verwachting in de raadsvergadering van mei voor het eerst besproken worden (ontwerp-verklaring van geen bedenkingen). Het definitieve besluit zal in september door de raad genomen worden. Dit is grotendeels ook afhankelijk van de initiatiefnemers.

Hoe verhoud zich dit initiatief tot de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof en Veenweide Noordwest Overijssel wat de provincie Overijssel uitvoert?

Antwoord gemeente: 
De voorwaarden voor het project zijn zodanig dat het toekomstige ontwikkelingen niet in de weg mag staan. Vandaar dat dit project een tijdelijke ontwikkeling voor een afgebakende periode betreft.

Met de 12 ha welke al gebouwd is en de nu voorliggende 48 ha, hoe ligt dit in verhouding tot de energie-opgave voor de gemeente Kampen?

Antwoord gemeente: 
In het RES bod heeft de gemeente 55 Gwh opgenomen. Met de nu in voorbereiding zijnde plannen zou de energie-opgave zon kunnen worden behaald.

Vanuit de Priorstraat hebben we nu vrij zicht op dit gebied

Antwoord gemeente: 
Bewoners met rechtstreeks zicht op een zonnepark zullen betrokken moeten worden. 

Wat zegt waterschap? gewicht op land betekent verplaatsing grondwater. dat gaat dus richting onder meer de woonwijk.

Antwoord gemeente: 
Het waterschap verwacht vrijwel geen (te verwaarlozen) effect van het gewicht van het zonnepark op de verplaatsing van het grondwater.

Gelet op de bodemverontreiniging van de Blekerijweg die in de Koekoekspolder naar boven komt zou ik daar iig heel goed onderzoek naar doen.

Antwoord gemeente: 
Voor het in kaart brengen van de grondwaterverontreiniging afkomstig van de Blekerijweg zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijkt dat de verontreiniging vanaf de Blekerijweg langzaam via het grondwater stroomt naar de Koekoekspolder. Het verontreinigde grondwater zit minimaal 20 meter diep onder de woonwijk Zandberg. Het verontreinigde grondwater komt ten zuiden van de Koekoeksweg in de Koekoekspolder omhoog. Hierdoor wordt in de Koekoekspolder het oppervlaktewater verontreinigd. Via de sloten (Koekoeksweg, Parallelweg en Hoofdtocht) in de Koekoekspolder gaat de vervuiling naar het stoomgemaal Mastenbroek bij Kamperzeedijk-Oost. De watergangen aan de Hagedoornweg zijn niet verontreinigd met chloorkoolwaterstoffen afkomstig van de Blekerijweg.

Heeft het zonnepark anders invloed op de teruglevering van bewoners in de omgeving?

Antwoord gemeente:
Nee, grote zonneparken worden rechtstreeks aangesloten op het MS/HS station, en alleen indien de capaciteit voldoende is. Op dit moment zit het net op slot voor nieuwe grootverbruikersaansluitingen maar particulieren kunne nog probleemloos panelen plaatsen. Grootverbruikers ook mits zij binnen de bestaande capaciteit blijven.

Met omwonenden heeft u het dan ook over aanpalende percelen?

Antwoord gemeente: 
Ook direct aangrenzende gebiedseigenaren moeten betrokken worden.

LTO Noord heeft de RES van Overijssel niet ondertekenend

Antwoord gemeente: 
Het RES bod is gedaan door de provincie, het waterschap en de gemeenten in de regio West-Overijssel. Bij de totstandkoming zijn verschillende partners geconsulteerd . Lto is geen partij in het RES bod zelf.

 

Aan deze inhoud kunnen geen rechten worden ontleend